حسرت همدانی

با قافله سالار کسی کاش بگوید

وا مانده ای از قافله ات باز پس افتاد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email