حسرت همدانی

به هر گل می‌رسد می بوید این دل

نمی‌دانم که را می جوید این دل

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email