حسرت همدانی

به خانه نقش تنش از پی بهانه کشم

به این بهانه مگر امشبش به خانه کشم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email