حسرت همدانی

به جام غیر کردی می ، نکردی یاد از من دوش

تو با اغیار می خوردی و من خونِ جگر بی تو

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email