حسرت همدانی

با رقیبان همه با مهر و وفا و با من

جور بسیار، ستم بیش ، وفا کم داری

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email