سعدی

باز آ که در فراق تو چشم امیدوار

چون گوشِ روزه دار بر الله اکبر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email