سعدی

بر می نیاید از دلِ تنگم نفس تمام

چون نالهِ کسی که به چاهی فرو بود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email