سعدی

بود امیدم که تو عهد به پایان بری

وعده نبودت درست عهد نبود استوار

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email