سعدی

بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم

دریغ باشد فردا که دیگری نگرم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email