سعدی

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایلِ تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email