سعدی

به ظاهر پند مردم می نیوشم

نهانم عشق می‌گوید که مینوش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email