سعدی

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ گریه خیزد روزِ وداع یاران

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email