سعدی

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email