سعدی

برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را

تو و زهد و پارسایی ،  من و عاشقی و مستی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email