سعدی

پای می پیچم و چون پای دلم می‌پیچد

بار می‌بندم و از بار فروبسته ترم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email