هاتف اصفهانی

بی مه روی ِ تو ای کوکب تابنده مرا

روز روشن شب تاری است که گفتن نتوان

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email