هاتف اصفهانی

پیش ِ که برم شکایت تو

کز خلق نترسی از خدا هم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email