هاتف اصفهانی

به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم

ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email