حسرت همدانی

تا کنم شمّه ای از خوبیِ حسن تو عیان

پای تا سر همه ای کاش زبان می گشتم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email