حسرت همدانی

تا غبار از سر راهش بنشانم به سرشک

کاش می‌بود مرا چشم تری بهتر از این

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email