حسرت همدانی

تا تو آن زلف پریشانِ پر از خم داری

عاشقان را همه آشفته و درهم داری

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email