سعدی

تورا ببینم و خواهم که خاکِ پایِ تو باشم

مرا ببینی و چون باد بگذری که ندیدم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email