سعدی

تن من فدای جانت سر بنده وآستانت

چه مرا به از گدایی چو تو پادشاه دارم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email