هاتف اصفهانی

تمام مهربانان را به خود نامهربان کردم

به امیدی که سازم مهربان نامهربانی را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email