هاتف اصفهانی

تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن ها

من و این دشت بی پایان و بی حاصل دویدن‌ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email