هاتف اصفهانی

تو بامن کردی از جور آنچه کردی

من از شرمِ تو گفتم آسمان کرد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email