هاتف اصفهانی

تو شهی و کشور جان تو را ،تو مهی و جان جهان تورا

ز ره کرم چه زیان تو را ، که نظر به حال ِ گدا کنی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email