سعدی

جهان بی ما بسی بوده ست و باشد

برادر، جز نکونامی میندوز

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email