ازرقی هروی

چشم دلم خیره و در خواب بود

جودِ تواش روشن و بیدار کرد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email