ازرقی هروی

چون مرا دلتنگ دید آن دلستان خندید و گفت

دل چه داری تنگ چون پیشِ تو باشد دلسِتان ؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email