حسرت همدانی

چاره‌ ی تلخی هجران به یکی بوسه از آن

لبِ شیرین شکر بار کنم یا نکنم؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email