سعدی

چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی

تو صنم نمی‌گذاری که مرا نماز باشد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email