سعدی

چون شب آید همه را دیده بیارامد و من

گفتی اندر بنِ مویم سر نشتر می‌شد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email