سعدی

چنین که دستِ خیالت گرفت دامنِ من

چه بودی ار برسیدی به دامنت دستم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email