سعدی

چنانت دوست می‌دارم که گر وقتی فراق افتد

تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email