هاتف اصفهانی

چه گویمت که دلم از جداییت چون است

دلم جدا ز تو دل نیست ، قطره خون است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email