هاتف اصفهانی

چه شود به چهره‌ ی زرد من نظری برای خدا کنی

که اگر کنی همه درد من ، به یکی نظاره دوا کنی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email