هاتف اصفهانی

چون به پایان نرسد محنت هجر از شب وصلم

کاش از مرگ به پایان رسدم روزِ جدایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email