هاتف اصفهانی

چاره درد جدایی تویی ای مرگ چه باشد

اگر از کار فرو بسته ی من عقده گشایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email