بیدل دهلوی

حدیثِ نرم نمی‌آید از زبانِ درشت

شرار‌خیز بود طبع ، سنگِ خارا را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email