بیدل دهلوی

خواری جزای پای ز دامن کشیدن است

دریاب اشکِ از مژه بیرون دویده را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email