بیدل دهلوی

خورشید در کنار و به شب غوطه خورده ایم

آه از سیاهیِ نظرِ دوربینِ ما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email