بیدل دهلوی

در این وادی که می‌باید گذشت از هر چه پیش آید

خوش آن رهرو که در دامان دی پیچید فردا را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email