بیدل دهلوی

در گرفتاری بود آسایش عشاق و بس

آشیان از حلقه ی دام است مرغان تو را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email