بیدل دهلوی

دل می‌رود و نیست کسی دادرسِ ما

از غافله دور است خروش جرس ما

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email