حسرت همدانی

خمیده قامتم زان چون کمان شد

که از آغوشم آن ابرو کمان رفت

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email