حسرت همدانی

دیگر نبود با سر و جانش سر و کاری

آن کو سر و کارش به تو افتاد در این شهر

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email