حسرت همدانی

در خانه ی دل غیر تو کس راه نبرده

هم خانه و هم صاحبِ این خانه تویی تو

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email