حسرت همدانی

در حضورت بس که در تاب و تبم ای همنشین

روز وصلت می‌کنم شب‌های هجران آرزو

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email