رودکی

دلسوختگان را نتوان بست به زنجیر

الا به مدارا و به شیرینی گفتار

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email